Tactimages

Deze pagina is onder constructie.

Tactiele tekeningen.

In voelbare of tactiele tekeningen worden lijnen, punten en vlakken in één of meer lagen reliëf weergegeven. Ze zijn vaak een onmisbare ondersteuning bij een mondelinge of schriftelijke uitleg aan iemand die blind is om precies duidelijk te maken:

 • welke vorm iets heeft; of de compositie van bijvoorbeeld een schilderij
 • hoe iets in elkaar zit en/of werkt
 • hoe onderdelen zich tot elkaar in de ruimte verhouden

Toch werden ze in Nederland tot voorkort nauwelijks gebruikt.
In de introductie lees je meer hierover.

Internationaal

Internationaal lag dat anders, zoals je leest in mijn verslag van het National Congress of Tactile Diagrams 2005 (georganiseerd door de RNIB.
Daarvoor al had ik Hoëlle Corvest ontmoet, die mijn gids en inspirator werd op dit gebied. Zij was verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de collectie en tentoonstellingen in het Cité des Sciences et de l'Industrie in Parijs voor bezoekers met een visuele beperking.

Hoëlle gaf in samenwerking met het Louvre workshops aan ca 750 blinde lezers en evenveel museummedewerkers, ontwerpers, docenten, enz. Ik volgde wanneer ik kon deze workshops.

In 2004 werkte ik met haar samen om Lagaffe Touch, een audio-tactiel boek dat de beeldtaal in stripverhalen uitlegt aan blinde lezers, in het Nederlands te vertalen.

In 2008 presenteerden we onze visie op tactiele tekeningen op het National Congress of Tactile Diagrams in Birmingham (Engels).

Voorbeelden

Iedere techniek om tactiele tekeningen te maken, heeft zijn eigen (on)mogelijkheden. Meer lagen reliëf en materiaal dat meer nuances voelbaar maakt, betekenen dat meer details kunnen worden weergegeven.

Hoëlle had in dit opzicht in het Musée des Sciences een ware experimenteertuin.
Een aantal van de projecten waarbij ze als expert betrokken was:

 • Des Clés pour bâtir (1991) (‘Bouwprincipes’)
 • Machine-Terre – Volcans et tremblements de terre (1997) (‘Machine Aarde – Vulkanen en aardbevingen)
 • Les procréations (1998) (‘Voortplanting en verbreiding’)

This page is under construction.

Tactile images.

In tangible or tactile images lines, dots and areas are presented in one or more layers of relief.
Tactile images often are indispensable to support an oral or written explanation to a blind person to clarify exactly:

 • the shape of something or the composition of for example a painting
 • how something is put together or how it works
 • how parts relate to each other in space

However until recently they were very little used in The Netherlands.
In the introduction you can read more.

International situation

Internationally there was a different situation. This is clear when you take a look at my report on the National Congress of Tactile Diagrams of 2005, organised by the RNIB. (Sorry, it is written in Dutch).
Before this event I had met Hoëlle Corvest, who became my guide and inspirator in this field. She was responsible for the accessibility of the collection and exhibitions of the Cité des Sciences et de l'industrie in Paris for visitors with a visual impairment .

Hoëlle in cooperation with the Louvre gave workshops to some 750 blind readers and as many people working in museums, teachers and designers. I participated in these workshops whenever possible.

In 2004 I cooperated with Hoëlle to translate Lagaffe Touch, an audio-tactile book explaining the visual language of comic strips to blind people, into Dutch. (Also available in English).

In 2008 we presented our vision on tactile images at the National Congress of Tactile Diagrams in Birmingham.

Examples

Every technique for the production of tactile images has its own (im)possibilities. More layers of relief and material that reveals more nuances tactilely mean better possibilities to convey more details.

Hoëlle in this respect had a real experimental garden in the Musée des Sciences.
Some of the projects she was involved in as an expert:

 • Des Clés pour bâtir (1991) (‘Building principles’)
 • Machine-Terre – Volcans et tremblements de terre (1997)
  (‘Earth-Machine – Vulcanos and earthquakes')
 • Les procréations (1998) (‘Reproduction and propagation’)